ประชุมวิชาการ “Smart ER & EMS Literacy

สพฉ.ร่วมการประชุม Smart ER & EMS Literacy เพื่อพัฒนาสมรรถนะ และความก้าวหน้าพยาบาลฉุกเฉิน วันนี้ (21 มิถุนายน61) เวลา 09.00 น. ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสพฉ. ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ “Smart ER & EMS Literacy : ฉลาดใช้บริการ ฉลาดช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งจัดโดยสมาคมพยาบาลฉุกเฉิน ประเทศไทย รวมทั้งมีการบรรยายในหัวข้อ Luncheon symposium : Big data กับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยนพ.สัญชัย ชาสมบัติ รองเลขาธิการฯ การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และนวัตกรรมของผู้ปฏิบัติการและนักวิชาการด้านการพยาบาลฉุกเฉิน รวมถึงสร้างพลังขับเคลื่อนความเป็นธรรม ความก้าวหน้าสำหรับพยาบาลฉุกเฉิน ทั้งนี้จะนำไปสู่สังคมฉลาดใช้บริการ ฉลาดช่วยผู้ป่วย   สพฉ.ร่วมการประชุม Smart ER & EMS Literacy เพื่อพัฒนาสมรรถนะ และความก้าวหน้าพยาบาลฉุกเฉินวันนี้…

ออกบูธงาน Medical Devices ASEAN 2018

งานแสดงอุปกรณ์การแพทย์นานาชาติและการประชุมวิชาการทางการแพทย์ จัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมเทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องมือ สำหรับภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของธุรกิจบริการและบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยในฐานะเมดิคัล ฮับของเอเชีย รวมถึงในปัจจุบันที่ภาครัฐได้มีการกำหนดให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีการแพทย์เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืน งาน MDA 2018 จะเป็นเวทีทางการค้าให้กับกลุ่มผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์จากกว่า 100 บริษัท จากทั่วโลก และคาดว่าจะมีกลุ่มผู้ซื้อพร้อมบุคลากรทางการแพทย์เข้าชมงานกว่า 4,000 คน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ผ่านการจัดประชุมวิชาการร่วมกับสมาคมภาควิชาการทางการแพทย์ ทั้งสาขาศัลยศาสตร์ เทคนิคทางการแพทย์ เวชปฏิบัติทั่วไป เวชสารสนเทศ รังสีวินิจฉัย พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์อื่นๆ อีกด้วย